30/07/2019

Jak najmłodsi widzą nasze miasto? RdŚ ogłasza konkurs „Świętochłowice oczami dziecka”

Dziecięca wyobraźnia nie ma ograniczeń. Ciekawość świata sprawia, że postrzeganie różnych miejsc niejednokrotnie znacząco odbiega od tego, co widzą dorośli. Jak to wygląda w przypadku naszego miasta? Warto sprawdzić. Dlatego Stowarzyszenie „Razem dla Świętochłowic” zaprasza wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Świętochłowice oczami dziecka”.

Do 21 września RdŚ czeka na prace związane z naszym miastem. Mogą to być zarówno takie Świętochłowice, jakie widzimy na co dzień, ale też i te będące wytworem dziecięcej wyobraźni i fantazji. Technika malarska jest dowolna. Format nie powinien być większy niż A4. Ważne są zgoda opiekuna na udział w konkursie oraz kilka słów na temat samej pracy. Jej tematyka, miejsce lub określona sytuacja, zleżą od inwencji autora.

Zależy nam jednak na tym, aby Świętochłowice w nadesłanych pracach odegrały rolę pierwszoplanową. Wierzymy, że zobaczymy nasze miasto z nieco innej perspektywy, niż tak, którą widzimy na co dzień. Dzieci mają bowiem ogromną wrażliwość a ich twórczość jest bezkompromisowa.

Stowarzyszeni ufunduje pięć wyprawek szkolny, w których znajdą się artykuły biurowe i plastyczne, z których chętnie skorzystają też pewnie przedszkolaki. Zwycięskie prace zostaną też wywieszone w siedzibie RdŚ przy ulicy Katowickiej 4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 września. Przed zgłoszeniem zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin konkursu „Świętochłowice oczami dziecka”

§ 1
1.    Organizatorami konkursu, zwanego dalej konkursem, jest Stowarzyszenie „Razem dla Świętochłowic” z siedzibą przy ulicy Katowickiej 4 w Świętochłowicach, zwane dalej łącznie Organizatorem.
2.    Tematem konkursu jest obraz wraz z jego opisem (dalej zwany „obrazem”)
przedstawiający dowolnie wybrany fragment Świętochłowic.
§ 2
Prace w konkursie można składać od 1 sierpnia do 21 września 2019 r. 
§ 3
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego profilu na portalu „Facebook” i na stronie www.razemdlaswietochlowic.pl.
§ 4
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
§ 5
1.    Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 8 obrazów.
2.    Obraz może być wykonany dowolną techniką malarską, w formacie nie większym niż A4.
3.    Każdy obraz musi zawierać krótki opis, sporządzony przez autora rysunku, wybranego miejsca lub wrażenie/wspomnienia związane z tym miejscem.
4.    Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zgłaszającego obraz oświadcza, iż stanowi on w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z obrazu.
5.    Zgłoszenie obrazu do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie przekazanego obrazu w publikacjach prasowych i internetowych. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony i nieograniczony terytorialnie. Licencja obejmuje prawo do powierzania utrwalania lub zwielokrotniania obrazu osobom trzecim.
6.    Zgłoszenie obrazu do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem konkursu oraz w pełni go akceptuje.
7.    Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców konkursu.
§ 6
1.    Obrazy można zgłaszać:
a.    poprzez pocztą elektroniczną na adres: razemdlaswietochlowic@gmail.com, w temacie wpisując:
„Świętochłowice Oczami Dziecka”;
b.    osobiście w siedzibie Organizatora w kopertach z opisem: „Świętochłowice Oczami Dziecka” w terminach 10 i 24 sierpnia oraz 7 i 21 września, w godzinach od 10 do 13 lub po uprzednim kontakcie z przedstawicielem Organizatora pod numerem telefonu 797272604.
2.    Każde zgłoszenie musi zawierać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego osoby zgłaszającej na jej udział w konkursie, a także imię i nazwisko autora obrazu oraz dane kontaktowe
(telefon lub adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny).
3.    Zgłoszone obrazy winny być dostarczone w stanie dobrym, w szczególności nie nosić śladów zagięć.
4.    W wypadku zgłoszenia obrazu poprzez pocztę elektroniczną, w wypadku gdy Organizator uzna, iż wykonany skan obrazu jest nieodpowiedniej jakości, wybrany przez komisję konkursową uczestnik zobowiązany będzie do dostarczenia obrazu w oryginale, w terminie wskazanym przez Organizatora.
§ 7
1.    O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje komisja konkursowa składająca się z osób wybranych przez Organizatora.
2.    Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do dnia 3 września 2018 r.
3.    Wyłonionych zostanie maksymalnie 5 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę w postaci szkolnej wyprawki a ich obrazy zostaną umieszczone jako stała ekspozycja w siedzibie Organizatora.
4.    Obrazy przekazane po terminie wskazanym w § 2 (decyduje data wpływu na adres poczty elektronicznej lub złożenia w siedzibie Organizatora) lub niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.
5.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni (telefonicznie lub listownie lub poprzez pocztę elektroniczną).
6.    Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bądź zmiany jego warunków bez podania przyczyn w dowolnym terminie.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.