PROJEKTY

 • „Świętochłowice ratują życie”

  1. Termin realizacji: 1.06-30.09.2017

  2. Grantodawca: Fundacja Tesco, program „Tesco. Decydujesz, pomagamy”.

  3. Cel główny: Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez 20 osób.

  4. Działania: organizacja warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, realizacja kampanii edukacyjnej, uświadamiającej potrzebę udzielania pierwszej, organizacja wydarzenia edukacyjnego podczas Pikniku NGO w czasie Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, realizacja działań promocyjno-informacyjnych – uczestnicy otrzymali: kartę dawcy organów, I-C-E z grupą krwi oraz ulotkę dotyczącą udzielania w sposób właściwy pierwszej pomocy a także certyfikat ukończenia zajęć.

  5. Wartość projektu: 5 000zł

 • „Razem dbamy o zdrowie – nie pal!”

  1. Termin realizacji: 1.06-31.10.2017

  2. Grantodawca: Zarząd Województwa Śląskiego. Profilaktyka chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej

  3. Cel główny: Zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa śląskiego w zakresie zagrożeń wynikających z używania wyrobów tytoniowych poprzez realizację kampanii edukacyjno-profilaktycznej z wykorzystaniem narzędzi internetowych.

  4. Działania: Nagranie filmu edukacyjno-profilaktycznego, którego celem jest: przybliżenie mieszkańcom regionu zagrożeń związanych z paleniem papierosów, ryzyka zachorowań na raka płuc, pokazanie korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia, skutki palenia w miejscu publicznym oraz biernego palenia. Dystrybucja filmu do szkół, do miejsc spotkań seniorów, instytucji publicznych

  5. Wartość projektu: 8 140zł

 • Poznajemy smog – dbamy o środowisko

  1. Termin realizacji: 1.06-31.10.2017

  2. Grantodawca: Zarząd Województwa Śląskiego.

  3. Cel główny: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, świadomości ekologicznej i ekonomicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw i zachowań w odniesieniu do problemów, przyczyn i skutków wynikających ze smogu wśród różnych grup społecznych, w szczególności wśród młodzieży z województwa śląskiego

  4. Działania: Nagranie filmu edukacyjno-profilaktycznego: przedstawienie informacji na temat smogu- skąd się bierze, dlaczego jest groźny dla człowieka (zdrowie i aspekty społeczne). Dystrybucja filmu do szkół, do miejsc spotkań seniorów, instytucji publicznych

  5. Wartość projektu: 8 140zł

 • Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic

  1. Termin realizacji: 1.09.2017-1.09.2018

  2. Grantodawca: UE – Europejski Fundusz Społeczny w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

  3. Cel główny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic poprzez aktywizację społeczno-zawodową i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia w okresie od 01.09.2017 do 01.09.2018r.

  4. Działania: praca streetworkerów i animatora ze społecznością lokalną ; treningi kompetencji społecznych, zajęcia z terapeutą; wsparcie doradcze: prawnik, psycholog, doradca finansowo-księgowy; funkcjonowanie mieszkania chronionego ; warsztaty rozwijające zdolności: komputerowe, florystyczne, kulinarne, fotograficzne; staże; zdobywanie doświadczenia zawodowego; kursy zawodowe i wsparcie doradcy zawodowego.

  5. Wartość projektu: 860 406 zł

 • Dzień walki z cukrzycą

  1. Termin realizacji: od 1.06.2016 r. do 30.07.2016

  2. Grantodawca: Zarząd Województwa Śląskiego w ramach otwartego konkursu ofert
  dziedzinie promocji i ochrony zdrowia

  3. Cel główny: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zapobiegania cukrzycy wśród mieszkańców Świętochłowic w okresie 1.06.2016-30.07.2016r

  4. Działania: Badania przeprowadzono w dniu 27.06.2016r w dwóch punktach miasta: w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Katowickiej 3 oraz w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1. Badania przeprowadzane były przez 2 specjalistów – pielęgniarki. Zakupiono 283 testy. Badania były realizowane bezpłatnie dla tych osób, które wcześniej uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych. Badania miały za zadanie  zachęcić mieszkańców Świętochłowic do samodzielnego okresowego sprawdzania poziomu cukru we krwi. Ponadto zrealizowano warsztaty profilaktyczne oraz dystrybuowano materiały edukacyjne.

  W wyniku przeprowadzonych działań wzrosła wiedza mieszkańców Świętochłowic z zakresu metod i środków zapobiegania cukrzycy, przyczyniono się do zmniejszenia występowania czynników ryzyka poprzez wczesne zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie cukrzycy, wypromowano ideę pomocy osobom chorym na cukrzyce, wykształcono u uczestników projektu umiejętności obserwowania objawów cukrzycy i ich interpretacja, zmotywowano uczestników projektu do zdrowego i aktywnego stylu życia.

  5. Wartość projektu: 7 000,00zł

 • Serce jak dzwon

  1. Termin realizacji od 1.05.2016 do 30.10.2016.

  2. Grantodawca: Zarząd Województwa Śląskiego w ramach otwartego konkursu ofert
  dziedzinie promocji i ochrony zdrowia, w ramach otwartego konkursu ofert
  dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka chorób układu krążenia” w 2016 roku

  3. Cel główny: Upowszechnienie wiedzy dotyczącej zapobiegania chorobom układu krążenia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 4 miastach województwa śląskiego w okresie maj-grudzień 2016r.

  4. Działania: Realizacja warsztatów edukacyjnych – zwiększenie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, realizacja warsztatów kulinarnych – nabycie umiejętności przygotowania zdrowych, zbilansowanych posiłków w oparciu o skromny budżet domowy. Liczba uczestników zadania:  100osób

  Efekty Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją wiedzę o tym jak właściwe odżywiać się, osoby biorące udział w warsztatach nabyły umiejętność robienia zakupów i przygotowania zbilansowanych posiłków w oparciu o skromny budżet domowy, wśród grupy docelowej zwiększona została świadomość jakimi metodami i środkami nie dopuścić do nadwagi, nastąpił wzrost wiedzy jak regularnie rozwijać kondycję fizyczną, beneficjenci dowiedzieli się dlaczego ważne jest wystrzeganie się papierosów i ograniczenie spożycia alkoholu, uczestnicy nabyli wiedzę w jaki sposób dbać o układ krążenia, zwiększona została świadomość posiadania narzędzi, które pozwolą przedłużyć życie

  5. Wartość projektu: 7 000,00zł

 • Razem przeciw narkotykom

  1. Termin realizacji:  od 15.09.2016 do 30.11.2016

  2. Grantodawca: Zarząd Województwa Śląskiego, ROPS, w ramach otwartego konkursu ofert  dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii przez Zarząd Województwa Śląskiego

  3. Cel główny: Zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa śląskiego z zakresu szkodliwości używania narkotyków w okresie czerwiec-lipiec 2016 rok

  4. Działania: Warsztaty „Szkoły wolne od narkotyków” – ponad 400 uczestników, Efektem zrealizowania warsztatów było zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczniów pozwalającej na świadome zachowanie abstynencji w wieku młodzieńczym, uświadomienie młodym ludziom jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji, zrozumienie mechanizmu uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze), uświadomienie, że uzależnienie to choroba.

  Warsztat specjalistyczny dla nauczycieli i pracowników socjalnych . – 20 osób -Efektem realizacji warsztatów w tym zakresie było zwiększenie jakości diagnozowania problemów i kierowania osób potrzebujących wsparcia na wczesnym etapie uzależnienia.

  5. Wartość projektu: 5 230,50zł

 • Razem bez alkoholu

  1. Termin realizacji: od 15.09.2016 do 30.11.2016

  2. Grantodawca: Zarząd Województwa Śląskiego, ROPS, w ramach otwartego konkursu ofert dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

  3. Cel główny: Wykształcenie wśród mieszkańców województwa śląskiego właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych w okresie maj-lipiec 2016r

  4. Działania: Seminaria tematyczne dla mieszkańców z zakresu profilaktyki i postępowania w przypadku znalezienia osoby nietrzeźwej, w tym pierwsza pomoc (100 uczestników) oraz szkodliwości z zakresu spożywania alkoholu w ciąży (40 uczestników).

  Kampania edukacyjna dla pracowników sklepów sprzedających alkohol – dystrybucja materiału informacyjnego dotyczącego konsekwencji sprzedaży  alkoholu osobom  nieletnim i nietrzeźwym

  Kampania edukacyjna w radiu i prasie adresowana do kierowców – opracowanie i zamieszczenie ogłoszeń – 2 ogłoszenia prasowe i 2 radiowe – profilaktyka, pokazanie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

  Alkohol a praca – warsztaty dla osób poszukujących pracy – pokazanie konsekwencji prawnych spożywania alkoholu w pracy (130 uczestników)

  Alkohol a młodość – warsztaty profilaktyczne w szkołach – pokazanie konsekwencji spożywania alkoholu w młodym wieku (ponad 400 uczestników)

  5. Wartość projektu: 17 288,00 zł

 • Razem na rzecz integracji

  1. Termin: od 05.2016 do 31.07.2016

  2. Grantodawca: Urząd Miejski/UE

  3. Cel główny: Nabycie przez uczestników projektu umiejętności aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego w okresie miesiąca realizowanego projektu

  4. Działania: spotkania przygotowujące uczestników do realizacji działania integracyjnego, realizacja festynu promującego wartości rodzinne

  5. Wartość projektu: 27 360 zł

 • Przemoc: widzę, słyszę, reaguję

  1. Termin: od 1.08.2015 do 31.12.2015

  2. Grantodawca: Wojewoda Śląski, Śląski Urząd Wojewódzki

  3. Cel główny: zwiększenie wiedzy u 762 uczniów ze Świętochłowickich szkół z zakresu wpływu przemocy na życie rodzinne i społeczne w okresie 5 miesięcy realizowanego projektu został zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych.

  4. Działania: Organizacja warsztatów tematycznych w szkołach w Świętochłowicach dot. przemocy i cyberprzemocy, indywidualne doradztwo dla osób doświadczających przemocy, warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży z animatorem – radzenie sobie ze stresem poprzez sztukę, organizacja konkursu tematycznego poświęconego tematyce przemocy, przeprowadzenie mini kampanii informacyjnej dotyczącej przemocy w szkole. Liczba uczestników projektu – ponad 700, 4 szkoły ze Świętochłowic

  Efekty: dzieci i młodzież uczestnicząca w projekcie  zdobyła wiedzę na temat skutków przemocy w rodzinie i szkolnym otoczeniu, wśród uczestników projektu nastąpiło utrwalenie pozytywnych wzorców rodzinnych i środowiskowych, dzieci i młodzież nabyły umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, uczestnicy zdobyli umiejętności rozpoznawania przemocy i form przemocy, dzieci i młodzież zdobyli wiedzę na temat osób bądź instytucji które mogą pomóc w sytuacji kiedy jest się świadkiem przemocy, ofiarą przemocy bądź sprawcą, nastąpiło przełamanie milczenia wokół zjawiska przemocy w wymiarze medialnym, informacyjnym w Świętochłowicach oraz odmitologizowanie go

  5. Wartość projektu: 19 700,00 zł

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.