INFORMACJE O PROJEKCIE
CO OFERUJEMY
DLA KOGO ADRESUJEMY WSPARCIE
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
REKRUTACJA
KONTAKT

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” realizowany jest przez Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa. Projekt przewiduje udział 60 osób w tym 20 kobiet i 40 mężczyzn. Wnioskodawca zakłada, iż 10 uczestników/czek będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Całkowita wartość projektu wynosi 860 406,00 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 817 385,70 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 1.09.2018 r.

CO OFERUJEMY?

1) Poradnictwo prawne, psychologiczne i finansowe
2) Możliwość realizacji kursu zawodowego
3) Możliwość zrealizowania stażu zawodowego
4) Zwiększenie kwalifikacji i doświadczenia poprzez udział w zajęciach

Ponadto uczestnik otrzyma:

1) Bilety komunikacji miejskiej na dojazd na zajęcia zawodowe
2) Opiekę nad dziećmi w przedszkolu podczas stażu
3) Materiały szkoleniowe i edukacyjne
4) Świadczenie integracyjne w wysokości 728,10zł na miesiąc

DLA KOGO ADRESUJEMY WSPARCIE?

Wsparcie oferujemy dla osób poszukujących pracy, w szczególności:

– Osobom bezrobotnym, w tym długotrwale bezrobotnym
– Osobom ubogim
– Osobom bezdomnym
– Osobom niepełnosprawnym

Grupę docelową stanowią przede wszystkim osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze Świętochłowic z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej lub wskazane w art. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej (18-65 lat) oraz ich otoczenie, u których zdiagnozowane zostały różnego rodzaju deficyty, utrudniające aktywność w obszarze społecznym lub zawodowym.
Szczególnym wsparciem objęte zostaną osoby o niskich kwalifikacjach, posiadające wykształcenie na poziomie nie wyższym niż 3. w klasyfikacji ISCED (wykształcenie średnie-ukończone liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) oraz osoby niepełnosprawne.

18/01/2018r.Poradnictwo finansowe, prawne, psychologiczne i zawodowe w ramach projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic”

Od poniedziałku 5 stycznia w ramach Projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” działalność rozpoczęli doradca finansowy, doradca zawodowy i psycholog. Każdy z uczestników Projektu weźmie udział w co najmniej jednym spotkaniu doradczym z każdym ze specjalistów. Dla tych, których sprawy wymagać będą głębszej analizy dostępne będą spotkania cykliczne z doradcami. Mamy nadzieję, że działalność specjalistów przyczyni się do uporządkowania spraw finansowych, prawnych i zawodowych uczestników, a także wspomoże ich w osiągnięciu stabilizacji życiowej.

18/01/2018r.Nowe szanse na nowy rok – warsztaty komputerowe dla uczestników „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic”

W poniedziałek 5 stycznia uczestnicy Projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” rozpoczęli warsztaty komputerowe mające na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego, zainteresowanie uczestników nowymi technologiami i wyposażenie ich w umiejętności podstawowej obsługi komputera. Warsztaty są cyklem 4 spotkań i trwać będą do połowy lutego 2018 roku. Wszystkich uczestnikom projektu, którzy zaangażowali się w pracę na warsztatach komputerowych życzymy powodzenia w zdobywaniu nowych umiejętności!

20/11/2017r.Projekt Animacja działań społecznych nabiera rozpędu

Od prawie trzech miesięcy Stowarzyszenie realizuje Projekt „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Praca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przynosi pierwsze efekty. Z uczestnikami projektu podpisano Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego pozwalające na nabycie umiejętności zawodowych pod okiem instruktorów. Za wykonaną w ramach przyuczenia pracę uczestnicy otrzymują świadczenia integracyjne, będące forma wsparcia finansowego beneficjentów Projektu. W celu objęcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pełniejszym wsparciem do pracy ruszyli tez streetworkerzy, pracownik socjalny i asystent rodziny. Ich celem jest holistyczna pomoc dla uczestników i ich rodzin w osiągnięciu stabilizacji. Udzielają informacji o możliwości uzyskania pomocy, oferują szerokie wsparcie w załatwieniu spraw administracyjnych i socjalnych, wspierają wychowawczo i pomagają zbudować pozytywne relacje. Animator zachęca zaś uczestników do przejęcia inicjatywy i odpowiedzialności za nasze miasto, proponując akcje wolontaryjne mające na celu poprawę jakości życia i estetyki najbliższego otoczenia

01/09/2017r.Rozpoczęcie realizacji Projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic”

Od dnia dzisiejszego Stowarzyszenie „Razem dla Świętochłowic” rozpoczyna realizację Projektu „Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym – Razem dla Świętochłowic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach działań projektu wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, w tym osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Świętochłowice.
Uczestnikom proponujemy:

• poradnictwo prawne, zawodowe, psychologiczne i finansowe
• możliwość realizacji kursu zawodowego
• możliwość zrealizowania stażu zawodowego
• zwiększenie kwalifikacji i doświadczenia w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego i związane z tym świadczenie integracyjne w wysokości 728,10 miesięcznie.

Pierwsi uczestnicy już korzystają z oferowanego im wsparcia, ale rekrutacja na wolne miejsca nadal trwa! Projekt przewiduje udział 60 osób w tym 20 kobiet i 40 mężczyzn. Do udziału zapraszamy też osoby niepełnosprawne. Mamy nadzieję, że realizacja Projektu pozwoli uczestnikom na rozwój ich potencjału i wprowadzenie zmian życiowych !

DOKUMENTY DO POBRANIA

-Formularz rekrutacyjny -Plakat

REKRUTACJA

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do odwiedzenia biura projektu, które mieści się w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 3. Rekrutacja jest realizowana w trybie ciągłym do momentu zebrania 60 uczestników. Tam znajdują się dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia. Można je również pobrać z działu: dokumenty do pobrania.

I Etap

– Zapoznanie się kandydata na uczestnika z Regulaminem Projektu.
– Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu, ul. Katowicka 4 w Świętochłowicach oryginału Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

II Etap

– Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych
– Skierowanie do psychologa-badanie indywidualnych potrzeb, motywacji
– Kwalifikacja do projektu

KONTAKT

Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic,

ul. Katowicka 4, 41-600 Świętochłowice

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.